Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING YENTLE CARE

Yentlecare, gevestigd te Veenendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74773585 verwerkt uw persoonsgegevens rechtmatig, netjes en transparant. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor van tevoren bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Via deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Yentlecare hier in de praktijk mee omgaat.

 

 1. Op wie is deze verklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op cliënten, ouders, verwanten en/of wettelijk vertegenwoordigers en bezoekers van de website van wie Yentlecare persoonsgegevens verwerkt.

 

 1. Hoe worden mijn persoonsgegevens verkregen?

Yentlecare verwerkt persoonsgegevens die u zelf persoonlijk heeft verstrekt tijdens intake of begeleiding zoals contactgegevens of andere (bijzondere) persoonsgegevens. Er zijn ook persoonsgegevens die wij met toestemming van u hebben opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers. Tijdens en na het bezoek aan onze website worden (noodzakelijke) persoonsgegevens verzameld.

 

 1. Welk type persoonsgegeven wordt verwerkt?

 

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 1. achternaam en voornamen;
 2. geboortedatum;
 3. burgerservicenummer (BSN);
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer;
 6. adresgegevens;
 7. het polisnummer ziektekostenverzekering;
 8. de gegevens van de huisarts;
 9. gegevens over je gezondheid;
 10. financiële gegevens;
 11. IP adres;
 12. Surfgedrag op de website.

 

 1. Voor welke doelen worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Yentlecare verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van de begeleidingsovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden.

Ook worden deze persoonsgegevens gebruikt om contact te onderhouden en voor informatie waar u zelf om heeft gevraagd. Voor het verbeteren van kwaliteit van dienstverlening en onze bedrijfsvoering gebruiken wij persoonsgegevens, daar waar mogelijk anonimiseren wij deze. Na uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij persoonsgegevens voor PR-doeleinden en Social Media.

 

 1. Op basis van welke grondslag worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Yentlecare verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 

 1. Toestemming van u/ van betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit inbreuk doet aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voor de intrekking;
 2. Uitvoering van (begeleidings)overeenkomst of de voorbereiding hierop;
 3. Wettelijke verplichtingen die voortkomen uit onder andere de PGB en Jeugdwet, zoals de verplichting tot het bijhouden van dossier en registreren van het Burgerservicenummer;
 4. Een gerechtvaardigd belang, zoals het verbeteren van kwaliteit, organisatie en bedrijfsvoering

 

 1. Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Yentlecare kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners

(verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Yentlecare persoonsgegevens verwerken. Yentlecare sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. Een voorbeeld hiervan is het elektronisch cliëntdossier Zilliz, waar Yentlecare een verwerkersovereenkomst mee heeft gesloten.

 

Yentlecare deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de begeleiding nodig is of vanuit een wettelijke verplichting. Yentlecare deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijvoorbeeld bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

Binnen Yentlecare kunnen zonder toestemming van u persoonsgegevens worden gedeeld, voor zover dat voor de uitvoering van de zorg noodzakelijk is. Persoonsgegevens die onze medewerkers hebben ontvangen in de uitoefening van hun beroep vallen onder de (wettelijke) geheimhoudingsplicht van de zorgverlener.

 

 1. Worden mijn persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Yentlecare geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Yentlecare ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Yentlecare bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Yentlecare hanteert de volgende bewaartermijnen:

 1. Dossiergegegevens Jeugdwet; ten minste 20 jaar;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar;

 

 1. En als er een datalek plaatsvindt?

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Yentlecare heeft maatregelen getroffen om datalekken te voorkomen. Als zich desondanks een datalek voordoet dan onderzoeken en registreren wij het incident. Indien nodig informeren wij de betrokkene en doen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Wijzigen van deze privacyverklaring

Yentlecare kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Yentlecare gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Functionaris voor de gegevensverwerking

Yentlecare heeft een functionaris voor de gegevensverwerking die erop toe ziet dat de Algemene verordening gegevensbescherming worden nageleefd binnen onze organisatie.

 

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming:

Sharon van de Weerdhof

Mail: Sharon@yentlecare.nl

Tel: 06-23207753

 

 1. Rechten, vragen en klachten; waar kan ik terecht?

U hebt het recht Yentlecare te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Yentlecare door een e- mailbericht te sturen naar info@yentlecare.nl. Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van het verzoek en vaststelling van uw identiteit.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Yentlecare persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Yentlecare door een e-mailbericht te sturen naar info@yentlecare.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens